ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Βιομηχανία

 • Ρύθμιση και έλεγχος ορθής λειτουργίας συσκευών και οργάνων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για υλοποίηση σχεδίων αυτοματισμού σε διεργασίες
 • Παραμετροποίηση και tuning κλειστών βρόχων ελέγχου (ελεγκτών, ρυθμιστών θέσεις και βαλβίδων)
 • Εκπόνηση τεχνικοοικονομικής μελέτης για την βέλτιστη διαστασιολόγηση και επιλογή εξοπλισμού
 • Επιδιόρθωση και service record

Υδραυλικά Έργα

 • Ρύθμιση και έλεγχος ορθής λειτουργίας βαλβίδων
 • Μελέτες μεγεθών βαλβίδων κοίλης φλέβας,, θυροφραγμάτων
 • Εκπόνηση τεχνικοοικονομικής μελέτης για την βέλτιστη διαστασιολόγηση και επιλογή εξοπλισμού
 • Μελέτη καταστροφής ενέργειας σε φράγματα
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εγκιβώτιση θυροφραγμάτων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επιλογή του μεγάθους του αριθμού και των θέσεων εξαεριστικών σε υδραυλικά δίκτυα
 • Ρύθμιση βαλβίδων πιλότου μειωτών
 • Επιδιόρθωση και service record

Μέτρηση

 • Υποστήριξη οργάνων και συστημάτων μετρήσεων
 • Εγκατάσταση δικτύων τηλεμετρίας (Ενσύρματα , Ασύρματα,Drive by– Αυτόματα )
 • Ραδιοκάλυψη δικτύων RF

Τηλεθέρμανση-HVAC

 • Μελέτη κατασκευή Θερμικών υποσταθμών
 • Εκκίνηση, παραμετροποίηση και ρύθμιση Θερμικών υποσταθμών στο πεδίο
 • Τηλεέλεγχος και παραμετροποίηση λειτουργίας ελεγκτών θέρμανσης.